TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN QUA CÁC NĂM
Từ khóa:
Năm báo cáo:
 Chỉ tiêuĐơn vị tínhGiá trị thực hiện năm
Tốc độ tăng trưởng GRDP theo chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh (giá so sánh 2010) % 0
GDP theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh (giá HH) Triệu đồng 0